Επαγγελματική αποθήκευση

Παραλαβή προϊόντων παλετοποιημένων ή μη.
Μακροσκοπικό ποιοτικό έλεγχο και δειγματοληψίες ποιοτικού ελέγχου.
Συλλογή παραγγελιών.

Επαγγελματική διανομή

Φόρτωση παλετοποιημένων ή μη προϊόντων
Διαχείριση τελωνειακά υποκείμενων εμπορευμάτων
Reporting και KPIs

Η GANAS SA προσφέρει υπηρεσίες αποθήκευσης, συντήρησης και ψύξης, σε υπερσύγχρονους νέους θαλάμους, ευρωπαικών προδιαγραφών.

var9

Λύσεις Αποθήκευσης

Η GANAS SA διαθέτει έμπειρη ομάδα εξειδικευμένου μόνιμου τεχνικού προσωπικού εντός των εγκαταστάσεων το οποίο αναλαμβάνει την τακτική συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών του συνόλου των εγκαταστάσεων των αποθηκευτικών χώρων.

Φόρτωση παλετοποιημένων ή μη προϊόντων 98%
Εξοπλισμός χειρισμού υλικών 80%
Διαχείριση τελωνειακά υποκείμενων εμπορευμάτων 70%
Εξερχόμενες αποστολές 94%